myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com การอัดขึ้นรูปพลาสติก http://intouchindustry.com/article/topic-55051.html <center><font color="blue"><font size="6"><b>ประเภทอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น</b></font><br /> <font size="6"><b>( THERMOFORMING )</b></font></font></center> <dl> <dd><font size="4">กรรมวิธีการผลิตประเภทอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น ( Thermoforming ) เป็นกรรมวิธีซึ่งเพิ่งนำมาใช้ในกิจการอุตสาหกรรมเมื่อปี่ ค.ศ.1950 นี้เอง เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้มีหลายชนิดแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดการใช้งาน แต่มีหลักการใหญ่เหมือนกันคือนำแผ่นเทอร์โมพลาสติกไปรนไฟให้ร้อน จนอ่อนตัวแล้วนำไปอัดขึ้นรูป ทิ้งให้เย็น แผ่นพลาสติกจะคงรูปตามแม่แบบที่อัดได้ชิ้นงานตามต้องการ กรรมวิธีการผลิตประเภทนี้ใช้กับการผลิตชิ้นงานในจำนวนไม่มาก บางครั้งจะใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทดสอบ ( Prototype ) ชึ่งสามารถทำ แม่แบบได้รวดเร็วและใช้ผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ ซึ่งหากจะผลิตด้วยกรรมวิธีแบบฉีด ( Injection Molding ) จะต้องลงทุนทำแม่แบบเป็น จำนวนมาก ใช้เวลาเตรียมการผลิตนาน และบางครั้งไม่มีเครื่องผลิตที่ใหญ่พอกับขนาดของชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น การทำผนังด้านในของตู้เย็น เป็นต้น<br /> <font color="red"><font size="5"><b>กรรมวิธีชนิดนี้แบ่งออกได้ 3 แบบ คือ</b></font></font></font> <ul> <li> <ol> <li><font size="4">แบบอัดด้วยแม่แบบ ( Mechanical Thermoforming )</font></li> <li><font size="4">แบบสูญญากาศ ( Vacuum Thermoforming )</font></li> <li><font size="4">แบบอัดลม ( Blow Thermoforming )</font></li> </ol> </li> </ul> <center><font size="4"><font color="teal"><font size="6"><b>แบบอัดด้วยแม่แบบ ( Mechanical Thermoforming )</b></font></font></font></center> <font size="4"><font color="red"><font size="5"><b>กรรมวิธีการผลิต</b></font></font></font> <ul> <li> <ol> <li><font size="4">ยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดกับกรอบยึด ( Frame or Yoke )</font></li> <li><font size="4">รนแผ่นพลาสติกให้ร้อนอ่อนตัว ด้วยอุณหภูมิประมาณ 275--400 F.</font></li> <li><font size="4">กดกรอบซึ่งมีแผ่นพลาสติกที่อ่อนตัวลงไปบนแม่แบบ ( โดยปกติกรรมวิธีแบบนี้ใช้แม่แบบตัวผู้ ดูในรูปประกอบ )</font></li> <li><font size="4">ทิ้งไว้จนเย็นแข็งตัว จึงถอดชิ้นงานออกจากแม่แบบ</font></li> </ol> </li> </ul> <center><font size="4"><img src="http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/ELEC2101/termwork/plastics2/15.jpg" /></font></center> &nbsp; <center><font size="4"><font color="teal"><font size="6"><b>แบบสูญญากาศ ( Vacuum Thermoforming )</b></font></font></font></center> <font size="4"><font color="red"><font size="5"><b>กรรมวิธีการผลิต</b></font></font></font></dd> <dd><font size="4">เป็นกรรมวิธีที่นำไปใช้มากที่สุด ระยะแรกได้ถูกนำไปใช้ผลิตแผนที่ทางการทหารซึ่งมีลักษณะเป็นภาพนูน ต่อมาจึงใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น อยางแพร่หลาย<br /> <font color="red"><font size="5"><b>ขั้นการผลิต มีดังนี้</b></font></font></font> <ul> <li> <ol> <li><font size="4">ยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดกับกรอบ</font></li> <li><font size="4">รนแผ่นพลาสติกให้ร้อนจนอ่อนตัว</font></li> <li><font size="4">กดกรอบลงแนบกับแม่แบบ</font></li> <li><font size="4">ดูดอากาศออกจากช่องว่างระหว่างแผ่นพลาสติกกับแม่แบบ แผ่นพลาสติกที่อ่อนตัวจะแนบสนิทกับแม่แบบ ปล่อยทิ้งไว้จนเย็นแข็งตัว</font></li> <li><font size="4">ถอดชิ้นงานออก</font></li> </ol> </li> </ul> <center><font size="4"><img src="http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/ELEC2101/termwork/plastics2/16.jpg" /></font></center> &nbsp; <center><font size="4"><font color="teal"><font size="6"><b>แบบอัดลม ( Blow Thermoforming )</b></font></font></font></center> <font size="4"><font color="red"><font size="5"><b>กรรมวิธีการผลิต</b></font></font></font></dd> <dd><font size="4">เป็นกรรมวิธีตรงกันข้ามกับแบบสูญญากาศ คือแทนที่จะดูดอากาศออกกลับอัดอากาศเข้าไป<br /> <font color="red"><font size="5"><b>ขั้นการผลิต มีดังนี้</b></font></font></font> <ul> <li> <ol> <li><font size="4">ยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดกับกรอบ</font></li> <li><font size="4">รนแผ่นพลาสติกให้ร้อนจนอ่อนตัว</font></li> <li><font size="4">กดกรอบลงแนบกับแม่แบบ ( ชนิดตัวเมีย )</font></li> <li><font size="4">อัดอากาศเข้าไป แผ่นพลาสติกซึ่งอ่อนตัวจะแนบสนิทกับแม่แบบ อัดอากาศต่อไปจนชิ้นงานเย็นแข็งตัว</font></li> <li><font size="4">ถอดชิ้นงานออก</font></li> </ol> </li> </ul> <center><font size="4"><img src="http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/ELEC2101/termwork/plastics2/17.jpg" /></font><br /> <br /> &nbsp;</center> <center style="text-align: left;"><span style="color:#FFA500;"><font size="4">ขอบคุณข้อความจาก&nbsp;</font></span><br /> <span style="color:#0000FF;">http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/ELEC2101/termwork/plastics2/pro3.html</span></center> <div>&nbsp;</div> </dd> </dl> Wed, 11 Feb 2015 21:27:00 +0700